OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : din

DYN

 

 

BAKARA 177

1.      Yyilik, yüzlerinizi do?u ve baty taraflaryna çevirmeniz(den ibaret) de?ildir.

2.      Asyl iyilik,

3.      Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin;

4.      mala olan sevgilerine ra?men, onu yakynlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmy?a, (ihtiyacyndan dolayy) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin;

5.      namazy dosdo?ru kylan,

6.      zekâty veren,

7.      antla?ma yaptyklarynda sözlerini yerine getirenlerin

8.      ve zorda, hastalykta ve sava?yn kyzy?ty?y zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davrany?larydyr.

9.      Y?te bunlar, do?ru olanlardyr.

10.   Y?te bunlar, Allah’a kar?y gelmekten sakynanlaryn ta kendileridir.

 

Din; san’at ve hikmet ile funun ve hukuk, insanyn tüm etkinliklerini ku?atan bir alandyr. Ynanan ki?inin  bireysel ve toplumsal tüm dü?ünce ve davrany?laryny inanç ve ya?antysyny ku?atan yol göstericidir.  Keza ki?inin ilim ve ia?esi  ile ticaret ve siyaseti dahi bütünüyle dindir. Musevilik ve Ysevilik nasyl eski ve semavi  bir dinse kapitalizm ve sosyalizmde yeni be?eri bir dindir. Sayylan bütün bu sosyal ve kültürel ekonomik ve politik i?ler, en son geçerli mesaj olan Din-I mübin-I Yslamyn;  itikad ve ibadet, ahlak ve ahkam synyrlary içinde gerçekle?tirilirse, insany dünya ve ahirette mutlu ve kutlu eder. Çünkü bu dinin  EN SON habere sahib kitaby (Kur’an)  ve EN SON  rehbere malik bir hitaby (Sünnet) vardyr. Eski de?il yenidir, ölü de?il diridir, arzi de?il semavidir, be?eri de?il ilâhidir.

 

Ancak bütün bu SOYUT ve  kuramsal din tanymlary günlük ya?antyda  yolunu aydynlatmak isteyen müslümana  fazla bir ?ey anlatmaz. I?te bu noktada her insanyn  i?ine  yarayacak  SOMUT ve pratik din anlayy?ymy dillendirece?im.

 

 

Bu anlatymyn y?y?y  yukaryda  serlevha olarak verilen Bakara Suresinin 177 inci ayetidir. Bu LEYSE-eL-BYRRE diye ba?layan  uzun ayetin ana cümlesinin 10  tane yan tümcesi var.

 

Birr, iyili?in müntehasy demektir..  Yman ve islamla mükellef olan ins ve cin mazhariyetlerine göre hayr-y beriyye ve ?err-i beriyye olarak ikiye ayrylyr. Hayr pe?inde ko?an beriyye’ler, hayryn müntehasy olan  birr’e ula?mak isterlerse, örne?in müslüman bir insan olarak yüzlerini kybleye yöneltip namaz kylmalary tek ba?yna yeterli de?ildir. Yçinde Kabe bulunan Mekke Ciddenin do?usunda Medinenin batysyndadyr. Yemenin kuzey batysynda ve Ankaranynda güney do?usunda de kalyr. Namaz kylan mü’minin yönünü Merkez-I Kabe’ye çevirmek için yüzünü do?u ya da batyya, kuzeybaty ya da güneydo?uya döndürmesi Hakka do?ru yolculu?un ba?langycynda uyulmasy gerekli olan bir BYÇYM’dir. Ancak sadece bu biçim, yolculu?un YÇERYKLY ve verimli olarak sonuçlandyrylmasy için yeterli de?ildir. Buna günlük dilde sözün içinin doldurulmasy denir. Söylemek yeterli de?ildir, onu uygulamak ve ya?amak hatta özgür ve içten bir biçimde yürütmek ve gerçekle?tirmek gerekir. Y?te bu ba?langyçtan sonra ula?ylmasy gereken sonucu yeterli hale getirecek kurallar ve ko?ullar, ayetin cümleciklerinde teker teker sayylmy?tyr.

 

Buna günlük dilde sözün içinin doldurulmasy denir. Dilin Allahü Ekber diyorsa YÇYNDE de Allah’yn büyük olarak tanydy?yny gösteren Y?LER olmaly. Söylemek yeterli de?ildir onu uygulamak ve ya?amak hatta özgür ve içten bir biçimde yürütmek ve gerçekle?tirmek gerekir.

 

Y?te zahirde sadece bir namazla ortaya çykan hayr’yn ve birr’in,  gerçek ve asyl iyilik ve güzellik olarak gerçekle?mesi için, do?ru ve gerçe?in  beslenip büyütülmesi amaciyle; uzun bir deneme ve ya?ama giri?imi, ara?tyrma ve geli?tirme etkinli?i, anlama ve inanma i?i, de?i?tirme ve düzeltme i?lemi, koordine ve kontrol i?letimi istenilmektedir ve bütün bunlarynda  sabyr ve salat ile  sürdürülmesi gerekmektedir. Bunlaryn neler oldu?u  yukarydaki ayet metninde teker teker sayylmy?. Y?te bütün bunlar, bana göre açyk ve seçik, bir DYN tablosu ortaya koymaktadyr.

 

?imdi yukaryda 3 numarada sayylan YMAN konularyny temelden tavana dikey olarak syralyyorum:

 

AHYRET’e

 

Nebilere

 

KYTABLAR’a

 

Meleklere

 

ALLAH’a

 

Ayetin syralamasynda biti?ik olan Allah’a ve Ahirete imany yukaryda görüldü?ü gibi yerle?tirdim. Sebebi bu ikisi  ortada  yazyly  KYTAB’yn iki ana davasydyr. Dikkat ederseniz sadece bu ikisi TEKYL olarak yazylmy?lardyr. Di?erleri  ço?uldur. Yani iman konusu her iki yöne do?ru SUKUT VE SUUD olarak  açylarak ilerleyecek demektir. Bunun ayryntysyna girmiyorum. Bu açylymyn adyna NAMAZ / SALAT dendi?ini BE?YNCY maddeden anlyyoruz.

 

?imdi yukaryda 4 numarada sayylanlary yani AMEL konularyny Kurba yani yakynlarymyzdan ba?layarak  sa?dan sola do?ru yatay olarak syralyyorum:

 

 

YOKSUNLAR Ya?lylar Yolcular- Y -Yoksullar Yetimler YAKINLAR

 

Y harfi ile ba?layan bu kimseler ALTINCI maddedeki zekat VERYLENLER’dir.

?imdi bu yatay çizgiyi dikey çizgi ile birle?tiriyoruz.

 

 

AHYRET’e X

 

Nebilere X

 

YOKSUNLAR Ya?lylar  Yolcular   KYTABLAR’a X  Yoksullar Yetimler YAKINLAR

 

Meleklere X

 

ALLAH’a X

 

Burada dikey eksen  salat-y  ikame, yatay eksen zekat-y ita olarak görünüyor. Salat X, Zekat Y ekseni haline getirilerek koordinatlandyryldy ve gösterildi. Salat Hak ile dikey irtibat, Zekat halk ile yatay irtibat oldu. Zamanda zekat ile halkla iç içe olan, namazda iman ile Hakkla iç içe olan bir yanymyz var bizim. Rahmetli doktor Nurbaki Hocam, bunu namaz ve infak olarak adlandyryrdy. Ynfak etmedikçe yani ryzkynyzdan halka zekat ve sadaka ile yakyn olmadykça Hakka da yakyn olamazsynyz derdi. Yani halka merhamet edip bir yaraya merhem oldunuz mu gönlü örten duvardan bir tu?la sökülür. Böylece infak namazyn tadyny verir. Yani dikey X’lerin açylmasyny istiyorsanyz  malynyzy ve ilminizi  yatayY’lere saçmalysynyz. Halkyn derdine derman olmadyktan sonra sadece kendini dü?ünüp yüzü kybleye çevirmek saçmalyktyr. Amma HAKKI görmeden halkyn hakikaty ile kapitalist ve sosyalist olmak dahi kendini unutturan aptallyktyr.

 

?imdi yukaryda serlevhasy verilen ayetin dördüncü cümleci?inde yazylan:

 

mala olan sevgilerine ra?men, onu yakynlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmy?a, (ihtiyacyndan dolayy) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin;

 

alty maddelik terimin çevirisi ile benim Y’lerimden bazylarynyn  farkly oldu?unu görebilirsiniz. Bunlardan en farklysynyn “ (özgürlükleri için) köleler”in YOKSUNLAR olarak yorumlandy?yny bulacaksynyz.

 

Ylk ve orta ça?larda KÖLE denilince e?ya gibi alynyp satylan e?has yani mülk olarak kullanylan memlukler akla gelir. Bunlardan ?imdi var my ? Hukuki statü olarak yok ama ekonomik statü olarak, sosyal statü olarak ve kültürel statü olarak devam ediyor. Statü ne demek ? Selimiye ky?lasynda yapylan planlarla  Ynönü statyna doldurulanlar ya da doldurulmak istenenler.. yani bir yerde toplanyp ya da bir toplama yerle?tirilip tortop yapylanlar demektir.  Bunun en güzel örne?ini Hindistandaki kastlar verir sanyrym. Yani siz köle olarak do?mu?sanyz  özgür olma ?ansynyzy yitirmi?siniz demektir. ?imdi ÖZGÜRLÜK, kimse olmanyn  ilk ve temel ko?ulu olan  VARSIN’lyk ise  kölelikte bunun tersi YOKSUN’luktur.  Hukuki özgürlük bir stadüdür ancak  Ekonomik ve  Politik  özgürlükle  Sosyal ve Kültürel özgürlük sa?lanmamy?sa yani EPSK özgürlük yoksa tüm köleler krallara muhtaç yoksunlar demektir. Nesneler slave’dir, kimseler master. Köleler slave ise krallar master. Kadynlar slave ise erkekler master.

Bunlaryn bir de primer ve sekonderi var…  Ulan bu harddisk mi ? Aynen öyle!

 

 

Böylece evrensel bir ayyryma geldik… din özde?lik ve özgürlük yani bilme ve isteme yetisi olanlary  (cinleri ve be?eriyeti) nesnelik ve  kölelik STATÜSÜNDEN kurtaryp  kul KYMSELER statüsüne / konumuna / haline getirerek özde?likleri ve  özgürlükleri anlayan ve  anlatan özlü ve özgün dillendirmeler ve dile getirmeler yapar. Yönelme; görme, duyma, dü?ünme, kar?ylama, kar?yla?tyrma, yükleme, yargylama,  ö?renme, tanyma, bilme, isteme, sevme ve anlama YNANMA hal’ine  ve kal’ine  gelir.  Böylece lisan-y din;  gürün, gücün, dü?ün ve seç’in özünü görerek i?’inin ve de’sinin deyi?im ve de?i?imini düzelten bir sistem iken onu kölelik statüsü do?uran bir kurum haline getirmek dine isyan edilmesinin, din kar?yty olunmasynyn yegane sebebidir. Söz aldy bizi buraya getirdi.. di?er be? maddeyi de alsak daha da uza?a götürecek… sadede dönelim.

 

?imdi imany dikey, ameli de yatay hale getirdik. Yukaryya bakyn görün. Bakyp görmezseniz ok-udu?unuzla kalyrsynyz. Oysa bu webin amacy  yatay ve dikey oklary tanytmak, özendirmek, ö?retmek, kullandyrmaktyr.  Dikeye namazyn ikamesi ve yataya zekatyn itasy dedik. Namaz HAKK ile dikey irtibat; zekat ise HALK ile  yatay irtibat.. i?te bu (+) nyn resmidir.

 

AHYRET  X

 

 

N… X

 

 

Y..   Y..    Y..       K…X       Y..    Y..   Y..

 

 

M… X

 

 

ALLAH  X

 

 

?imdi bu koordinatta  dikey X ve yatay Y  eksenleri olu?turduktan sonra olu?an ZZZZ alanlaryny  görelim:

 

AHYRET  X

 

ZZZZ-1          N… X            ZZZZ-2

 

Y.. Y..  Y..     K…X       Y..  Y.. Y..

 

ZZZZ-4          M… X           ZZZZ-3

 

ALLAH  X

 

 

Ahde Vefa ve  Zarra Sabyr… x ve y arasynda, namaz ile zaman arasynda gidip gelirken zorlanacaksyn;  Hakk ile halk  mabeyninde mekik dokurken yorulacaksyn; nesne ile kimse gerilmesi ve gev?emesi yaparken  zorlu yorgunluktan ezgin ve bezgin olacaksyn. Y?te bu durumda engin ve zengin olmanyn yolu ve yordamy ahde vefa ve zarra sabyrdyr. ?imdi bu dört kelimeyi açmak, anlamak ve anlatmak için arife tarif yeter. Zaten alimli?e soyunmadym  ve yazarlyk elbisesi giyinmedim. Ynsan olan bilir, kimse olmayy ya?ayan anlar.  Y?te VEFA z-2 olsa SABIR da z-1 olur.  Zahirde görünen  ve yukarydaki ayette 7 nci ve 8 inci cümleciklerde dile getirilen bu vefa ve sabyryn altynda ne vardyr ?  Z-3 ve Z-4 yani 9 ve 10 ncu cümlecikte dillendirilen SADIK VE MUTTAKY kimseler.. Yani do?ru olup Allah’tan korkmak.. dayanyp sözünü yerine getirmenin nedenidir.. ya da sözünü zorda olsa gerçekle?tirmeye çaly?anlara ezany duyup   SALAH VE FELAH ile zafer suresinde programlanan NASIR VE FETH sonucunu verecek , HYDAYETLY  do?ru bir takva sahibi olmanyn,  müjdesi vardyr. 

 

Görüyorsunuz din öyle göründü?ü gibi zor olmady?y gibi görünmedi?i gibi kolay da de?ildir… i?te bu yüzden innemealusruyüsren… yani din bir ayette bitti?i gibi ba?ka bir ayetle de bitmez.. din ya?anyr, öz-gür olmak için fakat dil de bize söyler ki gürün özü sende de?ildir… özeti Allah’a kul olan tüm köleliklerden kurtulur. Krallyk ise kurtlu bir mutluluktur. Kurtsuz bir mutluluk isteyen kutlu bir gürlükle gücünü ve dü?ünü iyi seslendirsin ve güzel süslendirsin. Analitik düzlemin mantyksal kullanymy bu i?te elveri?li bir araç, verimli yardymcy ve iki ucu keskin nesnedir.. onu kendini ve kimseyi kesmeden kullan…

 

 

?imde ben din’i tanymlamaya çaly?yyorum.. i?in içine dünya girince, dün girince, tarih girince, medeniyet girince, millet girince, memleket girince, te?kilat girince, devlet girince, medeniyet girince, müessesat girince, be?eriyet girince ayykla pirince… yapylan pilavdan karnynyz doyabilir ama bu arada içindeki ta?lardan di?inizin dahi kyrylma ihtimalide var. En iyisi kendi pilavynyzy, pardon dininizi, kendiniz yapynyz…

 

 

     

Sa?lycakla kalyn.

 

Osmanziya


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.