OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : yolculuk

 

 

 

 

 

 

YOLCULUK

 

 

SUS dizini içindeki dosyalar

 

Yolculukta olan nedir  ?

S-olculuk ya da S-a?cylyktyr.

Olculukta olan olculuk ya da a?cylyktyr.

Olanak olmak ve olmamaktyr, gibi bir söz.

Tümcenin  ve sözcü?ün ba?yndaki Y ve S harflerini / arlaryny kaldyrdym.

T, Y, S arlary yollaryn yaryly?yny gösteriyor:

T ary, yolun iki yöne EVRYMSEL  ayryly?yny…

Y ary, yolun iki yana DEVRYMSEL  ayryly?yny…

S ary, yollaryn kyvryla kyvryla DYRYLEREK ilerleyi?ini…

Göster-geliyor.

 

Yazylarym açyklamaz anlatyr. Çünkü ba?kasy için yazmyyorum kendime aryyorum. Anlamanyn kolayly?yny bilen anlatymymyn zorlu?undan yakynmaz, çözmeyi yüklenir. Yazarly?yndan yakynan ve bilinenleri okumaktan bykan mü?terilerim ve gelecekteki okurlarym,  siber uzayda saklady?ym bu iletilerin ta?ydyklary tablo ve ?emalarla, yolculu?un öyküsünün ne kadar derinde bir gerçek oldu?unu bilerek yollaryny görerek örmeyi ö?renecekler. 

 

A?a?ydaki tabloda iki duruma i?aret eden KTY ar-ad’yny göreceksiniz.

Kozmik tembellik yasasy ve kozmik tekamül yasasy.

Ortadaki T harfi iki hali simgeler; tembellik ve tekamül.

Tembellik atalet demektir, tekamül de geli?me anlamyna gelir.

Biz bu iki yasanyn etkisinin bile?kesi olan bir ÇYZGY izleriz.

Bu çizgi kyvrylan yollarymyzy olu?turur: sinüzodial e?ri.

Yâ Sîn.. hitaby do?ru yolda olan bu e?riyi göstergeler.

Dalgalanmayy gösteren bu kyvrylma evrensel ilerleyi?i gösterir.

Siz her olayyn ve her yolculu?un bir titre?im oldu?unu söylesem abarty yapmy? sayylmam. Zeminin sarsylmasyndan zamanyn salynymyna kadar her yenilenme ve yinelenme frekanslarynyn syralanmasyndaki DE?Y?YMY ve yazylymyn donanymda gösterdi?i ara yüzlerin anlamyny okumak istiyorsanyz yaz ve ky? ysy de?i?imleri ile gece ve gündüz y?yk de?i?imlerini anymsamanyz yeter:

 

De?i?meyen tek ?ey her ?eyin de?i?imidir. Bunun adyna olanak deriz.

 

Tanry ?ey de?ildir ve bu yüzden o de?i?mez. (x)

.  

 

O zaman bizim de?i?mezmi? gibi davranmamyz, benimizi salynmaz ve sarsylmaz saymamyz, kendimizi bitmez ve tükenmez  sanmamyz da  neyin nesi ?

 

Emanete ihanet etmek… maly götürmek, dünyayy sahiplenmek.

 

Taleb-i ebediyet, a?k-y beka, tekrar-y gaflet ve gabavet, tecdid-i ülfet ve ünsiyet, galat-y nefs, vehm-i akyl, hülya-y emel, hayal-i amel… be?eri ve insani yapymyzyn iradi ya da gayry irade i?levleri bize özgürlükle birlikte SONSUZLU?U dayatyr ve aratyr, istetir ve gerektirir.

 

Var my böyle hem  özgürlük ve hem de sonsuzluk bally kayma?y ?

 

Ateist dindara sormu?, Peki  ba?syz ve sonsuz bir Tanry  var kabul. Fakat bu Tanry sana ve bana  sonsuzluk vermiyor. Kullu?unu sürdüre bilir misin ? Demi?: Cennet ve cehennem olmadyktan sonra neden yorulayym ki!

 

Aslynda dindar cennet ve cehennem için kulluk etmez.. etse idi.. onun Tanrysy ya odun  ya da ödün olurdu. Kullukta asyl ödül, Tanry’ya olan inanç , güven ve ba?lylykta olan onurdur. Bu onur u?runa yapty?y i?teki ürünü yani AMELY ise onun cennet ve cehennemini belirler.

 

Tanry-tanymazyn, YMAN temeli olmady?yndan onun bu AMEL yüksekli?i de yoktur.  Ymany olan kimse  hiçbir iyi ameli de bulunmasa yapty?y kötülü?ünün kar?yly?yny gördükten sonra cehennem ya?antysyndan elde etti?i YLYM ile yeni bir YHSAN binasy kuracak ve bu yapyyy YHLAS y?y?y ile aydynlatacaktyr. Yman, ilim, amel, ihsan ve ihlas hepsi ?ÜKÜR ?ekerinin katmanlarydyr.

 

Y?te biz ?akyr ?akyr i?leyen bu ilerleyi?e yolculuk diyoruz.

Kyvryla kyvryla akan derede olan deyi?imi ve de?i?imi de  budur.

 

Size kozmik tembellik yasasyny anlatacaktym.. süre kalmady.

Size kozmik tekamül yasasyny anlatacaktym.. süre kalmady.

Size hatt-y medd-i istifade çizgisini açyklayacaktym.. vakit bitti.

Size hatt-y amed-i istikmal çizgisini açyklayacaktym.. vakit bitti.

Tembellik ve yararlanma çizgisinin YATAYI  ile tekamül ve yetkinle?me çizgisisinin  DYKEYY’nin bile?kesi olan dalgalanan SIRAT bize ?u resmi verir:

S. yra  T.

Kyvrylan yraklyk ve  ilerleyen uzaklyk sonunda biz i ?u yol ayyrymyna getirir, bize  ?u seçimi yaptyryr, bununla ?u yenileni?i yineletir. Nedir bunlar ? Y..  ve  T..

 

<  ve >

 

Ya sol yola gideceksiniz ya da sa? yola gideceksiniz… Y…

Y?te size önerim: ne soldan geriye sapyn, ne de sa?dan geriye dönün dosdo?ru ileriye gidin. T…

 

Daha do?rusu sola da dönebilirsiniz, sa?a da dönebilirsiniz görü ve duyunuzla kurabilirde kyrabilirsiniz, iyi yapabilirsiniz kötüde yapabilirsiniz, günah ile  kaybedebilirsiniz, sevap ile  kazanabilirsiniz,  fakat asla geriye dönmeyin.

 

Sa? ve sol yön de?il yandyr. Kyvrylan çizginin dalgalanmalarydyr. “S”  aryny dikey de?il de yatay çizdi?inizde olu?an sinüzodial e?rinin ilerleyi?i ve gerileyi?i ise asyl YÖN’ü gösterir. Nasyl SA?  ve SOL yanlary varsa öyle de iki yön vardyr YLERY ve GERY. Ylerlerken ya düz bir ?ekilde öne do?ru ilerlerseniz ya da çok mecbur kaldy?ynyzda ya da gerek oldu?unuzda nadiren arkaya  do?ru götün götün gerilersiniz.

 

Bu maddi ve fizik olay ayny ?ekilde manevi ve psik olarak ta gerçekle?tirilir.

 

Üstad bunu sa?’daki mazi  ve sol’daki ati olarak göstergeler.

Sa? geçmi?e ve geriye bakmaktyr. Sa?ymyzda do?um vardyr.

Sol gelece?e ve ileri bakmaktyr. Solumuzda ölüm vardyr.

Ne garip tecelli.. solcular genellikle do?uma bakar, sa?cylar ölüme.

Müslüman hem do?umu ve hem ölüme bakar.

Be?ikten mezara kadar BU GÜNÜNÜ ilim tahsil ederek GEÇYRYR iken hem ölmeyecekmi? gibi dünyaya çaly?yr hem yaryn ölecekmi? gibi ahirete yatyryr.

Bu günün de?i?ti?ini ve geçti?ini hiç unutmaz.

Ancak geçmi?e ve gelece?e kalycy ve yararly i?ler byrakmayy hep anymsar.

 

Onlardan biri olarak olmayy ve ölmeyi diliyor ve diyorum ki

Bizler ?u im de ve bu ara da kalmaktayyz:

 

KO?ULLAR

nesneler

 

Gelecek  YARIN    BU-gün-DE      DÜN geçmi?

 

Kimseler

KURALLAR

 

Zahirindeki ve üstündeki evren ko?ullaryndan kurtulamady?yn gibi batynyndaki ve altyndaki toplum kurallaryndan kendini syyyramazsyn.

Gece yata?yma yatmaya mahkum oldu?um gibi  ve gündüz de i?ime gitmek mecburiyetindeyim.

 

DÜN ki?inin babasynyn, anasynyn, abisinin, kendinin ve karde?inin DO?UMU oldu?u gibi YARIM babasynyn, anasynyn, ablasynyn, kendinin ve karde?inin ÖLÜMÜ olacaktyr. Yaz güze ve ky?a yer verdi?i gibi gerisindeki gündüz de ak?ama ve geceye de?i?ecektir. Sa? sola gidecek, gelecek geçmi?e dönecek ve biz de ister istemez BU GÜN DE  ilerleyece?iz.

Ancak giderken neleri takdim neleri tehir edece?iz ?

Kimileri hatyrlayaca?yz, kimileri unutaca?yz.

Unutma, tanydy?yn ve  bildi?in kadar de?il

andy?yn ve anymsady?yn kadar eylersin.

Ve bu gün yapty?yn kadar ilerlersin.

 

Niçin bunu görmezde hep hayaty görerek ve do?umu giderek geriliyoruz.

 

Bo?una gerileme ve gerileme karde?im..

YYNELENEN gerçe?i gör ve YENYLENEN ileriyi ör.

Bir de?erli arkada?ymyn dedi?i gibi; Allah’y tany, kendini bil ve de?i?imi kavra.

 

Allah sizi ve bizi sözü duyan ve en iyisine uyanlardan etsin.

 

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

(x) Vacib-ül Vucud Allah, de?i?en zaman ve mekan kadrosunun üstün’de, olanaklaryn ötesin’dedir. Vahid-i Ehad Rabb, dememizin örtüsüne nazil olan dillendirme örgüsüyle tenezzülen bizimle konu?ur  Nazm-y Sahih-i Kitab’yn bu nakli, salih akyl ve selim kalb ile SIRAT-y müstakimi buldurur ki Lisan-y Salim YLYM bu i?te bizim en ba?at yardymcymyzdyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.