OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : zaman akymy: DÜZELTILMIŞ

Yaratyly?

 

Ara?tyrma

 

Deneyim      Yürütme        AKIM       Yanylma      Dayatym

 

Geli?tirme

 

Buyrulu?

Akym cereyan eden syvylaryn devimidir.. genelde karadan denize akyn dereler ve irmaklar akla gelir. Fakat denizin içinde sycak ve so?uk su akymlary yani yrmaklar bulunur. Keza sadece kara ve denizde de?il havada dahi akymlar bulunur ki biz bunlara rüzgar diyoruz. Alçak (sycak hava) ve yüksek (so?uk  hava )  basynç alanlarynyn birbirine do?ru akmalarydyr bunlar. Birde elekterik tellerinde "cereyan" dedi?imiz akym vardyr. Elektirik arty ve eksi yüklerin akymydyr. Akym diyence aklymyza gelen ba?ka akymlarda var. Bunlaryn ba?ynda gelen  ysynyn akymydyr. Sevgilinin ate?i cehennemin ate?ine dönü?ebilir. Sycak ve so?uk olarak ysynyn evrendeki akymy en evrensel akymdyr.. Buna bilimde TERMODYNAMYK denir. Termo ysy hararet demektir, dinamik te devim hareket demektir. HAREKET ve HARARET arasynda ba? kuran ilim bunun  TERMODYNAMYK yasa ve denklemlerini ortaya koyar. E-NER-JY denilen NAR bize nuru, seyri ve syrry gösteren bir aynadyr. Ynfilaktan sonra do?an halk, gasyk bir kabta bizi büyüleyen bir güzellik  içine sarho? hale getirdi...

Bir de akym deyinze ZAMANIN akymyny anlaryz.. Ynsanbilime yaky?an bu akymy bulmaktyr. (bu yazyyy insanbilim öbe?inde yazmaya çaly?my?tym) Yukarydaki nara ve evrensele ili?kin sözlerde zaman bir faktör olarak hesaba girer. Big Bang kuramyna göre sycak bir noktadan so?uk bir ortama  geni?leyen daha do?rusu giderek so?uyan geni? bir ortamy olu?turan evren ÇOK SICAK ile ÇOK SO?UK arasynda bütün skalalary olu?turarak sergilenen GÖRECEL dünyanyn içinde YA?AM dedi?imiz sycakly?y sabit tutan ve termodinamik yasalara aykyry olan ortamlarda vardyr. bu CANLI adacyklarda  bulanan BENLYKLER de zaman bir ba?ka surette akmaktadyr. Benliklerde canlyly?a aykyry bir ortamdyr. Çünkü yenilenen fenayy de?il yinelenen bekayy aratyrlar. Çünkü us ve benlik ile süre ve zaman BOYUTU ortaya çykmaktadyr. Artyk burada ysy de?il sure akmaktadyr.

Benliklerde akan zaman evrene uyarak geçmi?ten gelece?e akmaktadyr.

Fakat bu  MAZIDEN ATYYE AKAN görünü? müdür  YOKSA gerçek midir ?

Gerçek varsayalym..  o vakit, zamanyn gelecekten geçmi?e akmasy görünü? olacaktyr.

Yani yaryn yani gelecekte olacak diri olayyn bu gün ya?anyp geçmi?e dönü?üp sanki  kuruyup donmasyna görünü? diyece?iz. Fakat geçmi?te sandy?ymyz gibi durmayyp, donmayyp, kurumayyp ya? ve canly halde duruyorsa bu olayyn  içine girip ya?ayabilecek miyiz yoksa bir filim gibi geriden  izleyebilecek miyiz ?

Bu konularda insanlar ara?tyrma ve hatta belkide deney yapmy?lar mydyr ?

Yapyldy?yny, ya?andy?yny ve yazyldy?yny duyuyoruz. Fakat filim senaryalorynda öte bir bilgi ve belgemiz yok.

Geleceke gitmek yasaklanmy? olabilir ancak insanlaryn geçmi?e girebileceklerini dü?ünüyorum. Fakat içine girip olaylara müdahale edip edemeyecekleri konusunda ku?kularym var.

Ancak ben sizi bu gizemli  konular yerine daha yalyn ve basit durumu belirtmek istedim yukarydaki ?emada..

dayatyndan deneyime gidilirken geçmi?ten gelece?e akylyyorda, böylece AKIL-LI olunuyorda, yürütmeden yanylmaya gidilirken tersine gelecekten geçmi?e akylmaktadyr. Bu gün ise yaryn ve dün arasynda ilglinç bir kesi?me noktasy oluyor.

Keza buyrulu? dayatylyyorda yaratyly? deneniyor.. böylece geçmi?ten gelece?e akylyyor.

Fakat ara?tyrma geli?tiriliyor. ara?tyrmanyn yürütülmesiyle yanylmalardan da AKIL  geli?tiriliyor.

yani insanlar gelecekten aldyklary derslerle (geçmi?le)  yine gelece?e gidiyorlar gibime geliyor.

Do?rusunu Allah Bilir.

Saygylarymla.

Osmanziya


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.