OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : yürüyen bina

 

 

 

 

 

 

Yürüyen bina…

 

 

 

Ynsan hayaty ve ?uuru ile  bir bina içinde ya?ayan canly bir yapy ve  mekanda ve zamanda yürüyen uslu bir i?levdir. Onun bu CANLI  yapy ve USLU i?lev binasynyn  HAREKETLY  adresiyle  ba?ly ve ba?lantyly bir kimlik ve ki?ili?i içeren bireysel benli?i vardyr. Müslüman bu yürüyü?ünü birbirinin tersi olarak yazylan ve birbirinin tersi bir ?uuru içeren zamaN ve Namaz adymlaryyla yapar.

 

Bu gerilme ve gev?eme fazlaryny, i?tah ve i?tiyak hatvelerini, a?k ve merak yönlerini,  fena ve beka yanlaryny, kesret ve vahdet cihetlerini çe?itli tablo ve yazylarymda i?ledim.

 

Ynsanyn böyle betimlenen ve tanymlanan var olu?unu sade DYKEY ve YATAY iki çizgi ile özetlersem ?u yapyyy kurabilirim.

 

 

 

CYSYM

 

Beden

 

ÖMÜR

 

Hayat

 

Ölüm      rasat     BYNA   rabas       Do?um

 

?uur

 

AKIL

 

Vicdan

 

RUH

 

Cisim ve Ruh bir araya geldi?inde do?um ölür, hayat ba?lar;  ayryldyklarynda ölüm olur, ?uur biter; geriye cisim ve ruh kalyr.  Do?um ölür, yerine  TOHUM ölür ya da ölüm olur,  diyece?ime DÜ?ÜM olur,  dese idim daha anlamly ve anla?ylyr olacakty. Ancak her iki durumda da geçmi? ve gelece?i yatay çizgi üzerinde baryndyran bu diyagramda göstermek istedi?im olgu de?i?mez: Ynsan mekanda yerle?en bir konuk  ve zaman yürüyün bir yolcudur. Onun asyl ikametgahy vicdany ve asyl arabasy bedenidir. O bu ikisinde sürekli durur. Belki anlatty?ym süreçler onun önünden geçen bir ZAMAN yrma?ydyr. Fakat görünü?e bakarak biz onun zaman çizgisinde yol alan yürüyü?ünü esas alalym.

 

?imdi bu yürüyü?te a?a?ydaki tabloda yer alan do?umdan sonra RABAS ölümden önce RASAT yazyly iki kare var. Rasat bakma, rabas bekleme demektir. Ynsan geçmi?i, ders almak amaciyle,  görür ve gelecekte, dahi iyisinin gerçekle?mesi  için,  bekler. Böylece sorunlara deneyimli olarak bakar, çözümleri da isabetli bekler. Ancak gerçekten ileriye gider. Aksi halde zaman olarak geçmi?ten gelece?e geçmek “ilerlemek” de?ildir, beklemektir.

 

Devamy a?a?ydaki linkte:

 

http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=246&PID=457#457

 

 

 

Tabloda yazylanlary hepsini düz yazyya çevirmeyi dü?ünmüyorum. Bakylynca görülenleri ayryca size dillendirmek tablonun amacyny geçersiz kylacaktyr. Ana hatlaryyla dile getirirsem; BEDEN, elem ve lezzet alyr. VYCDAN, irfan ve inkar eder. CYSYM ysy ve y?yk alyr. RUH, alim olur ya da cahil kalyr.

 

Çizdi?im tablo, özgün bir kurgudur. Geçmi?te farkly oldu?u gibi gelecekte kurguladyklarymda farkly olacaktyr.  Bu farklylyklar içinde ortak olan noktalar da, ayryk olan nüktelerde olacaktyr. Ortak olanlar genel bilgiler , ayryk olanlar ise özel ilgilerdir. Fakat bütün ortak ve ayryk nükte ve nokta  olan NUTUK’lar, akl’ymyn YSTYNTAK’y kadar ömr’ümünde YSTYHSALY’dir de. Tabloya bakynyz.

 

Hasyl-y Ömrüm’ü bir kitabta toplasaydym.. ki bunlary yakla?yk 30.000 tabloda tasvir ettim  ki bunlar incelendi?inde aklymyn seyri süluku ortaya çykacaktyr.  E?er sizde analitik düzlem ile kurulan anlam çerçevelerinde  bahsetti?iniz konularyn ve kar?yla?ty?ynyz sorunlaryn  yöntembilimsel analizlerini yapmaya çaly?yrsanyz izledi?iniz dü?ünce yolunuz saptanabilir hale gelecektir.  Nasip olursa bunlaryn 3000 bininden 200 tanesini bir kitap içinde sunma projemiz var.

 

Burada “zihin” üzerinde biraz durmak istiyorum. Zevil-idrak (idrakli) CANLI mahluklar var; melekler, ruhaniler ve cinler. Zî-ruh (ruhlu) CANLILAR var; ku? ve ku?çuklar  hayvanlar ve hayvancyklar.  Canlylyk içerisinde ZYHYN ta?yyanlar bu ikisi arasynda bulunan BE?ER’e (belki de iman ve islamiyetle mükellef cinlerde dahil olmak üzere)  mahsus bir us / akl / intellect formu olabilir. Zihin ortak dü?ünce ve mü?terek duygulary ifade eden ve “zihniyet” olarak ifade edilen belli bir tarih ve co?rafyayy içeren bir kültürün eseri olabilir. Ki biz buna millet ve biraz daha geni?se medeniyet ady veririz.

 

Bir elma bahçesine bakty?ymyzda neyi görüyorsak, bir lale tarlasyna bakty?ymyzda neyi görüyorsak bu ortak renkler ve mü?terek y?yklar bize bir tür kimlik  ve bir çe?it ki?ilik sunar. Zihin tarlalary ve zihniyet bahçeleri de bize “bir tarz-y nazar ve  tavr-y niyet ile bir suret-i sem’ ve ?ekl-i basar arz eder ki bu âsar ve âyat-y âyad ve âlem ve âyan-y fuad;  takkeli ve takkesiz kafalar kapaly ya da açyk bir yüz sunar ki biz bunu di?er yüzlerden ayyrt ederiz.

 

Ayyrt edilenler severiz ya da sevmeyiz.. buradaki tabloda bu duygulary göstermedim. Bu muhabbete i?aret eden marifete yer vererek irfan ve inkary ayyrdym.  Ayryca ruhun alim gelip cahil ayrylmasyna  dahi dikkat çektim. Normal de insan hiçbir ?ey bilmez ve cahil olarak gelip, alim olarak gider görünür. Fakat gerçekte a priori bilgiler ady verilen ve “akl” denilebilecek temel dü?ünce ve dil bilgileri ile gelir. Bunlara özde?lik ve özgürlük diyorum. Bu araçlary kullanarak dünyadaki ya?anty, davrany? ve deneyimleri ile zihniyet diye tanymlady?ym akyl içeriklerin elde ederek yani “ö?renerek” bir YNSANÎ bir kimlik ve ki?ilik elde eder ki i?te bu YLYM irfana, irfanda YMANA dayanyrsa insan “gerçek” YSME dayanan alim bir insan olur. Ynkara dayanyrsa ki inkar ile dayanylacak ahsen-i takvimden ahsen-i amele götüren ism-i “insan” nefyedilmi?tir. Bu nefiy ile reddedilen “insan”yn  ism-i azamynyn,  küfredilen “islam”yn  Esma-i Hüsna’syna  uygunlu?u, ölüm dü?ümünde çözülerek, ortaya çykacaktyr.

 

Çünkü “Yslamiyet, insaniyet-i kübradyr”  Çünkü iman büyü?ünü kaçyran ilim küçü?ünü kaybederek geriye gider. Geriye giden a?a?y dü?er... Zaten onlaryn insan tanymy özet olarak  “hayvan-y nâtyk”tyr. Ölüm ile ?uur ve nutuk ortadan kalkynca geriye insan olmayan cansyz bedeni yani hayvan cesedi,  kalacaktyr.      

 

Yazy uzun oldu.. yürüyen canly bina, -  canly bombalara de?il canly insanlara bakyn onlar insan de?il ady üstünde canly bomba-  nereden gelip nereye gidiyor ? Sorusunu da nazara aldy?ymyzdan dolayy.

 

Olayyn kolayy, bu tabloya bakyp kutulara ve yumurtalara konulan terimlerin yerinde olup olmady?yny görmektir. De?ilse ele?tirerek de?i?tirilip düzeltilmesine yardymcy olmaktyr. Böylece insanly?ymyzy anlamaya katkyda bulunmaktyr.  

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANΠ yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.