OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : meratib

GÖK YÜZÜNDEKY YILDIZLARI

 

MERETEBE dizini içindeki dosyalar 

 

Gök yüzündeki yyldyzlardan bahsetti?im zaman benim o yyldyzlara çykyp görüp ya?ady?ym anlamany gelmez… zaten yyldyzlaryn ömrü ortalama on milyar yyldyr.. dünyanyn tarihi bile o kadar de?il.. peki bilim adamlary bu yyldyzlaryn ya?yny ba?yny nasyl biliyorlar ?  Yyldyz y?y?ynyn getirdi?i mesaj ile… bir yyldyzyn y?yk spektrumunun / tayfynyn analizinden bilim adamlary o yyldyzyn yapysyny, içindeki elementleri, uzakly?yny, sycakly?yny, ya?yny saptayabilirler geli?mi? astronomi ilmi teknikleri sayesinde. Ayryca 5 milyar y?yk yylyna kadar etkili optik teleskoplardan ba?ka 8 milyar y?yk yylyna kadar etkili radyo teleskoplary sayesinde daha da öteyi görebilirler. Zaten on milyar y?yk yyly ötedeki galaksi ve sair gök cisimleri bizden “y?yk hyz”yyla uzakla?tyklary için görünmeleri mümkün olmayyp burasy bizim rasat synyrymyzdyr. Yani buradan ötesini, görmemizi bir ko?ulu olan “y?yk” ayny zamanda bir görme engeli hale geldi?inden, göremeyiz.

 

?imdi teleskopumu evrenden insana çeviriyorum.. ve burada dahi ten dünyalaryny, ben uydularyny,  can yyldyzlaryny ve tin galaksilerini gözlüyorum ve sizlere söylüyorum. Bunlardan bahsetmem benim bunlara ula?ty?ym, eri?ti?im ve orada ya?ady?ym anlamyna gelmez. Zaten yazarly?yn en büyük sykyntysy budur… yazarlaryn bahsettikleri kemalat ve faziletlerin sahibi olmalary gerekmez. Ben bunu yapyyorum dese zaten o fazilete sahip olamaz. Yapmady?yny söylese yazysy dinlenmez. Bu durumda okuyucuya dü?en i? yazary o konuda yargylamamaktyr. Belki yapyyordur, belki yapmyyordur.

“Leha mâ kesebet ve aleyha mâ kesebet” syrrynca leh ya da aleyhte herkesin kazandy?y kendinedir. Ancak sizlerden istirhamym  insan ilmi yaparken insana ili?kin yüksek kemalat ve yüce faziletlerden konu?urken lütfen benim de öyle oldu?um ve böyle ya?ady?ym hükmünü vermeyin ki

tüm erdem ve yetkinlikleri yutan kizb çukuruna dü?meyelim.

 

Buraya yapy?tyrdy?ym ?emada ve bu iletinin dizini içindeki tablolarda insan kemalat ve faziletinin mertebeleri gösterildi.. yapyp etmelerinde yetkinlik kazanmak ve i?lem ve eylemlerinde erdemli olmak insanyn haysiyetidir, onurudur. Ki?isel geli?imin gayesi bu manalary ya?amak ve bu gayelere eri?mektir. Bu ilerlenecek hedefleri ?öyle özetleyebiliriz:

 

Ylimde iman mertebesi…

Ybadette teslim mertebesi…

Ticarette cesaret mertebesi…

Siyasette ahlak mertebesi…

 

Yani bir insanyn ilmi imany kadardyr, bir kimsenin ibadeti teslimi kadardyr, bir ki?inin ecri cesaretinde uygulady?y ahkam kadardyr, bir be?erin siyaseti ahlaky kadardyr.

 

Be?er hüviyetini ve ?ahsiyetini belirleyen eril ya da di?il hocalyk ve ustalyktaki fazilet ve kemalatta o dereceye gelir ki hocaya yasa gerekmez,  ustaya  çaba istemez durumuna gelinir.  Bütün bu çizgi, insanlyk synyfyndan Yslamlyk synyfyna geçme imtihan ve müsabakasynyn fitne ve belalaryny kabullenmekle ba?lar.

 

Bir insanyn iktidary itiyady kadardyr, ihtiyary da itimady kadar.

Ytiyady hasylaty kadardyr, itimady  haysiyeti kadardyr.

Bu hasylat ve haysiyet birbirini besler ve destekler.

Böylece istidaty san’atynda, kabiliyete meharetinde ve esmasy mesle?inde görünür ve bu mesle?in mertebelerinde ilerlemek suretiyle nimet ve külfet basamaklaryny tyrmanarak kemalatyn zirvelerine  ve faziletin eteklerine do?ru yol alyr.. “Felek-i irfan ve makam-y ihsany bulur.”

 

Ama bu iman kime, bu teslim kime, bu ahlak nereden ve bu cesaret nereye ?

 

Bu biraz zor bir soru.. ?eytan-y Lain 40 bin sene elinde tesbih, syrtynda cübbe ba?ynda saryk oldu?u halde bu basamaklary jet hyzyyla tyrmandy?y halde sonunda hocaly?y yasaya takylyp kaldy… kibiri ve hasedi onu yedi bitirdi.. Allah azze ve celle akibetimizi ve ahretimizi güzel ve iyi etsin. Amin.

 

Y?te bu bizim arayy?ymyzdyr…

Kimileri aramaz.

Kimileri arasa dahi bulamaz.

Kimileri bulur.

Kimileri buldu?unu olur.

Do?ru ve etkin, dürüst ve içten, gerçekçi ve yararly, iyi ve güzel olur.

 

Y?te bu var olu? için marifet, muhabbet, hayret ve mahviyet basamaklaryndan tyrmanarak yüksek zirveye ilerlemenin ve i?i günü birbirine e?it etmemenin ady YSTYKAMET konulmu?.

 

Bize ve size bu istikamette inhirafsyz istikrar dilerim.

 

 OSMANZYYA

 

Sa?lycakla kalyn.

 

Tablo ve dosyalar için a?a?ydaki linike ba?vurunuz.

http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=242

 

 


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.