OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : kaptanyn seyir defteri

 

 

 

 

 

 

KAPTANIN SEYYR DEFTERY

 

Yyldyz Tarihi 4.3.

 

Rahmân Rahîm olan Allah’yn ismi ile…

 

Yyldyz tarihi demek bizim yyldyzymyz olan güne?in dönesini ifade eder.. do?umundan itibaren dört milyar üç yüz milyon yyl geçmi?i olan ve  10 milyar yyllyk ömrü bulunan güne?imizin uzay denizindeki mahalli galaksi havuzumuzun  etrafyndaki 41.nci dönü?ünü tamamlayaly elli milyon yyl geçmi? demektir.

 

Güne?imizin atasy  olan  ve yyldyzymyz onun tarlasyndan do?mu? bulunan birinci ku?ak baba yyldyzda ne olup bitti?ine tanyk olmadym ama benim do?amda iyi bildi?im bir olay var: Her sabah kalkynca temiz olan zihnimde  AYNI pi?manlyk ile uyanyrym: Yç spikerim dünkü yediklerimin a?yry oldu?unu söyler, evvelki dediklerimin yanly? bulundu?unu duyurur, önceki yaptyklarymyn ve ettiklerimin do?ru olmady?yny buyurur.

 

Beden gemimin koordinesini bozan  ve ten sefinemin kontrolünü yitiren bu yediklerim ve dediklerim ile yaptyklarym ve ettiklerimin çizdi?i rotaya bakynca bu vektörü  be?enmem. Bu çizginin faktörleri ve aktörleri ne ve  kim olursa  olsun dümenci neferi olarak izledi?im yolun sorumlulu?u BAR ve syratyn olmasy gereken do?rulu?u ZOR da olsa  benim sorun’um ve soru’mdur.

 

Kaptanyn Seyir Defteri yani KSD yani maksadymyn talep ve arzusu.. çizilen buyruklar, yazylan dilekler,  saklanan istekler; güzel bulunmaly ve iyi olmaly.. istenilen güzellik gerçekle?medikçe ve dilenen iyilik sa?lanmadykça,  hüsne mübtela ve hayra meftun kalbim ve ruhum rahat edip huzur bulamaz.

 

Bazylary bu huzuru aramaz.

Bazylary arasa bile bulamaz.

Bazylary bulsa bile olamaz.

Bunun için yolun do?ru olmasyna günde en az kyrk kez

“ihdi-na-ssyrat-elmustakim” diye hidayet DUA’sy eder yalvaryryz.

 

Yalvaryryz yalvarmasyna da alaverede  dalavereden  kurtulamayyz.

Dalavereden yakynsakta ondan yraksanmakta zorlanyryz. Buna ra?men zor dahi olsa bizim için HEDEF’imiz,  bu e?ri ROTA  çizgisinden kurtaracak istikrarly ve inhirafsyz YSTYKAMETY aramak, bulmak ve olmaktyr. .

 

Ya?amymyz do?umla ba?lady?y gibi ölümle bitecek. Önce ba?lat ve sonra bitir yasasyndan hiçbir yapy ve canly kurtulamady?y gibi ben de kurtulamam.. ancak do?umla açylan a?ym A?-AÇ  olmayy sürdürerek ölüm ile noktalanan biti?inde.. tek meyvesi olan cenazemin çekirde?inde byrakty?y DÜ?ÜM çözülünceye kadar, her günün dü?ününde unutulmadan ünlenen iki ses var:

Gerçekçi ol ve do?ru öl.

 

Banal ve sanal dünyamyn  görsel tatlary ve i?itsel ho?luklarynyn esrik tuzaklary beni aly?kanlyklaryma tutkun bir köle ve aly?kynlyklaryma dü?kün bir tutsak etmi?ken bu sarho?luktan nasyl ayylyrym ve bu tuzaktan nasyl kurtulurum kaygysy bile çekmeyen kendimi nasyl hizaya getirece?im ?

 

YNSANIN do?rularyny ele?tirmesi ve yanly?laryny yermesi, sonra  a?yrylyklaryny sorgulamasy ve suçlaryny  yargylamasy, sonra ilimle  edeplendirmesi ve ibadetle cezalandyrmasy, sonra gidi?ini de?i?tirmesi ve yürüyü?ünü düzeltmesi ve böylece ENESYNYN içten koordinesini  ve NEFSYNYN etkin kontrolünü sa?lamak suretiyle özgür bir ki?i olmaya u?ra?masy ve onurlu bir kimse olmaya çaly?masy KOLAY de?ildir.

 

Kolay olsaydy o da  syradan bir olay olurdu… oysa ola?anüstü i? bu..  ady üstünde… koordine ve kontrol olayy insanyn gökte uçmasyndan daha zordur. Yer çekiminden aya?yny kurtaryp yükselmesi ne kadar zor ise TATLI çykaryn çekiminden kurtulmakta o kadar zordur. Atomun çekirde?ini parçalamak ne kadar güç isterse  TUTULAN ön yargyyy parçalamak dahi o kadar güç ister.

 

Bütün bu zorlu?una ve güçlü?üne ra?men.. do?ru yolu bulmak olanaksyz olamaz ve dürüst yürümek yapylamaz de?ildir. Yeter ki arayalym ve umutlu olalym. Birden ve aniden de?i?mek kadar.. a?amaly ve derece derece dönü?mekte bu süreçte yer alyr. Ölçü ve düzeni veren aly?kanlyk ve aly?kynlyklara kar?y ö?renmeyi her gün yenilemek, kullanmayy bykmadan yinelemek ve  ara?tyrma ve geli?tirmeyi sürekli izlemek ?u iki komutu ister: gerekliyi öne almak   ve gereksizi ötelemek. Bu evet ve hayyr seçimi  sade, basit ve yalyn olumluyu öngörme ve olumsuzu önlemesidir. Yeter ki öne alynacak istekleri gören ve ötelenecek dilekleri bilen BUYRUKLARA özgür, içten ve etkin bir ?ekilde uyalym. Belki ne örneklendi?iniz ve ö?ütlendi?iniz belki fazla önemli de?ildir önemli olan ö?rendi?inizi özgür, içten ve etkin bir ?ekilde yazmaktyr.

 

Bu akla emredilen  iktisady imtisal  ve vicdana nehyedilen zumlu içtinab  do?u?tan yaratyly?ymyza konulmu?tur. Zaten öyle olmasaydy biz bu güzellik ve iyili?in birlikteli?inin yetkinli?ini duyumsamaz ve bu yüzden sorumlu olmazdyk.   

 

Öyle ise her YEVM tenin yediklerini ve tinin dediklerini koordine edecek MARYFET sükunetini gerçekle?tirelim.. usun ve uzun yaptyklaryny ve ettiklerini kontrol edecek MUHABBET dinginli?ini  sa?layalym.

 

Bu bilgi ve sevgiyi gerçekle?tirecek ve sa?layacak güç,  aldy?ymyz DEYN’in kredisini ödemeyi hatyrlamaktyr. (*)

 

E?er, inancyma dayanarak,  ya?amymyn önemli ve sonucunun de?erli oldu?unu anlyyorsam, bu önem ve de?er bana “Rabbül-âlemin”in sevgi dolu korkusunu ve saygy dolu sevgisini veriyorsa, bu minnet (HMD davasy) müdare ile  “Malik-i Yevmiddin”den aldy?yn borcun günlük taksitlerini, Fatiha-i ?erife anahtaryyla Kur’an-y Azîmü??an’yn kapysyndan girerek, zamanynda ÖZ-EN-LE ve ÖZ-ÜN-LE  yani namazla ödeyece?im.

 

Yn?a-Allah.

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANÎ  yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

(*) tablo ve ?emalar için a?a?ydaki linkte

 http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=239

 

A?a?yda yüzdü?üm manevi uzayyn / maddi havuzun  ana hatlary gösterildi. Bu tabloyu anlamak önceleri biraz zor görünse de bir süre sonra kolayla?yr. 

Bu dünya misafirhanesinde ve ya?am yolculu?unda çizdi?imiz rota / syratta  anlamaya layyk sekiz tane anymsama  var:

1. Nefsinin ölümünü an.

2. O’nun Azametini an.

3. Ba?kasyna yapty?yn  iyili?i unut.

4. Ba?kasyndan gördü?ün kötülü?ü unut.

5. Yemekte mideni koru.

6. Hakk kar?ysynda gönlünü koru.

7. Halk arasynda dilini koru.

8. Misafirlikte gözünü koru.

 

www.yontembilim.com

www.insan-bilim.com

www.osmanziya.com

www.mustafabugucam.com.tr

 

 

http://sites.google.com/site/yontembilim/

http://sites.google.com/site/insanilim

 

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/

http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/

http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/

http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

 

 

 (resmi yapy?tyrmak imkany olmady?yndan buraya ekleyemedik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.