OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : bendi-mendi

EY AZRAYL..


“Ne olurdu üç beş yıl, önce haber verseydin/..
Hiç değilse rüyama, bir kerecik girseydin/..
Aşk, meşk, derken dünyadan, bir türlü kopamadım/..
Senden özür dilerim, hazırlık yapamadım/..

Görüyorsun yanymda, ne valiz var, ne bavul/..
Uykum öyle a?yr ki ne zil duydum ne davul/..
Ya?ym yetmi? olsa da gör ki fykyr fykyrym/..
Bu cümbü?lü alemi ben nasyl byrakyrym/..

Hayallerim, dü?lerim, yarym kalan i?lerim/..
Estetik yapylacak daha burnum, di?lerim/..
Elli ya?ymda ancak voleyi vurabildim/. .
Hortumlar sayesinde holdingi kurabildim/. .

Gerçi ucuza verdim ?erefin kilosunu/..
Ama böyle kazandym ?u uçak filosunu/..
Ey Azrail, ne olur, bozulmasyn pazarym/..
Sana ?öyle yüklüce, bir çek bile yazarym/..

?u masmavi havuzlu sarayyma baksana/..
O daracyk mezarda yazyk olmaz my bana?.
Bazen çoluk çocu?a içimden kyzyyorum/..
Ölmemi bekliyorlar inan ki seziyorum/..

Arkamdan göstermelik iki damla gözya?y/..
Birde ?öyle büyükçe, yaldyzly mezar ta?y/.
Tahmin ediyorum ki mevlid de okuturlar/..
Ortaly?y birazcyk gülsuyu kokuturlar/.

Araya reklam konur, bir ilahi aryasy/..
Mevlid bitince ba?lar dedi-kodu furyasy/..
Etlerim, kemiklerim didik didik edilir/..
Ben az gelirsem e?er köklerime gidilir/..

Ey Azrail, inan ki hazyrly?ym yok daha/..
Hele ?u din konusu çok kary?yk bir saha/..
Bazy büyük abiler kö?eleri tuttular/..
Yrtica diye diye beni de korkuttular/ ..

Ylahiyat adyna ekranda iki kaçyk/..
Kimlerin kuklalary olduklary apaçyk/..
Alim, zalim, kary?ty, renkleri seçilmiyor/..
Velisiz kaldy sokak deliden geçilmiyor/..

Henüz daha gündemde ne oruç var ne zekat/..
Ne Kur’an la tany?tym ne de kyldym bir rekat/..
Edemedim bir türlü ?u nefsimi terbiye/..
Ortalykta ne görse tutturuyor ver, diye/..

Ey Azrail.. Bilirim, gelince beklemezsin/ ..
Tükenen vadelere saniye eklemezsin/. .
Bu satyrlar bo? geçen bir ömrün hikayesi/..
Ybret alanlar için son pi?manly?yn sesi/..”

 

Mesleki sitede bir ?airin ölüme ikaz eden  bir ?iiri ile

ölüme kary? bulanan aranan çarelere ve bulunan yollara ili?in

yöntembilimsel analizimi buraya alyyorum:

 

 ?Y?EMENDY ------- NAK?YBENDYEL-YEVMACZYMENDY ------- KÖ?EBENDY


El-yevm, gün demektir, malum, bizim i?imiz yevmiye ile.. i?lerin günlere göre syralanmasy sadece mesle?imize has bir i? de?il. Uygarlyklaryn ortak çizgisi olan TARYH’le alakaly bir olay. Demi?tim ki bu hepimiz için ortak bir derstir HYKAYE-i hakikat.

Gün, tarih, hikaye ve hakikat.

?imdi bunlaryn bu mendi ve mendi’lerle ne alakasy var ?
Y?-te i?-in tam can alycy noktasy da burasy…

Gün sabah ve ak?am ile gece ve gündüzden ibaret de?il mi ? Ak?am ve sabahyn bir arasyna gündüz öbür yarysyna gece denildi?i malum ki GÜN bu ikisinden ibarettir.

YIL’da bir gün gibidir.. ilk bahar ile sonbaharyn bir arasyna yaz denildi?i gibi öbür yarysyna da ky? denilir.

ÖMÜR dahi böyle dört mevsim gösterir: Ylk bahar çocuklu?u ile yaz gençli?i vardyr. Olgunluk sonbahary ile ya?lylyk ky?y geçirmez miyiz ?

Gün, yyl ve ömür gibi döngüler bize tarihin ve ça?laryn dönme dolaplaryny da hatyrlatyr. Ve her ?ey en evrensel yasa olan “önce ba?lat sonra bitir” öngörüsüyle dolanyr durur. ?imdi bütün bu KONUMUZLA YLGYLY dört dörtlük dolanym ve döngülerin denklemini ?öyle gösterebiliriz.

?Y?EMENDY için ömür:
10+10+10+10= 40 yyl

NAK?YBENDY için ömür:
15+15+15+15= 60 yyl

ACZYMENDY için ömür:
20+20+20+20= 80 yyl

KÖ?EBENDY için ömür:
30+30+30+30= 120 yyl

?imdi nerede ak?am orda sabah diyen cevval ve seyyal ?Y?EMENDYLER “Hyzly ya?a genç öl cesedin yaky?ykly olsun” politikasyyla hareket ettikleri için uzun bir ömre sahip olmadyklaryndan onlaryn her bir bahary on yyl sürer. Fakat ya?am onlar kadar hyzly olmady?yndan bu 40 yyllyk sürenin sonuna varsalar da etraflarynyn önlem ve etkisiyle su destisi su yolunda kyrylmazsa elliyi bulup hatta altmy?a vasyl olabilirler. Sizi tenzih ederim.. maksadym tahkir de?il bir tahlildir.. altmy? be?i bile bulup emekli dahi olabilirler.

Gelelim NAK?YBENDY’lere.. ki bunlar daha ilkbaharlarynda dünyanyn çirkinli?ini görürler.. terk ederler. Hatta de?il dünya yazyny ahiret sayfiyeleri dahi umarlarynda de?ildir, byrakyrlar.
Zaten sonbaharyn kendilerini terk edeceklerini bildiklerinden o onlary terk etmeden evvel onlar o sonbahar mevsimine bile yüz vermezler. Dünyayy terk edenin, ukbayy da terk edenin elinde ne kalyr ? Terk eden hest.. yani kendileri. Terk edenlerin kendilerini terk etmek i?i. Y?in en zor kysmy, en me?akkatli evresi ve en ky? mevsimi… çok Nak?ibendi bu son dura?a gelmeden son baharda kala kalmy?lar ve ky?a yürüme?e cesaret edememi?lerdir ki bu dahi onlara yeter; hedefi tam on ikiden vurmak isterken dokuz ya da on numaraly daireye rast getirerek hedef tahtasy içinde kalyrlar.

Ki bu i? oluncaya kadar ya? zaten altmy?a ve altmy? be?e gelmi?tir. Sanyrym tarihte son mevsim, son makam olan Terk-i Terk’i dillendirebilmi?, dillendirmekte gayet zordur bu esrik dil ve tuzak dü?ünce içinde, ve tarihin hatyrynda kalmy? birkaç ki?iden en me?huru Hallac-y Mansur olabilir. Nitekim onun bu dillendirmesi dahi yanly? anla?ylmy? ve ?eriatyn kylyncyyla idam edilmi?tir.

?imdi syra ACZYMENDY’lerde.. bunlar aslynda ça?da? Nak?ibendilerdir. Baksana ömürleri bile uzun 60 de?il 80 yyl.
Ancak bunlar Nak?ibendilerin tam tersine.. de?il terk etmek tam gaz dünyaya sarylmy?lardyr.. fakat mutlak acz ve mutlak fakr’laryny anlamak suretiyle… Yani dünyayy dünya için de?il dünyaya Allah ryzasy için, ila-yy kelimetullah için, halka hizmet için, Hakka ayinedarlyk için bakmy?lardyr. Hem öyle bir ?ükür ve öyle bir ?evk ile bakmy?lardyr ki dünyaya bu baky? ve kary?ma kar?ysynda dünyanyn krallary ?iddetle deh?ete ba?vurmakta ve krallaryn köleleri hiddetle hayret etmektedirler.

Ne demek sen.. dinini yükseltmek için bilim yapacaksyn, dinini ya?amak için hukuk yapacaksyn.. bilimi ve hukuku canlandyrma projesine giri?eceksin.. eee daha da olmady bir ekonomi ve politika yapacaksyn.. kenarda kö?ede oturup tesbihi çekip ahiretini kurtarmak varken anadoluda burjuvazi olu?turup onu bürokrasiye kavu?turup aristokrasiyi kyzdyracaksyn… Onun için bir salak aczimendiyi buldurup fadimeyi musallat ettireceksin..

Yaa.. çok kötü oldu.. her ne ise daha fazla kary?tyryp i?e siyaseti bula?tyrmayym. Nitekim her meslekte salaklarda vardyr solaklarda.. nitekim bunlar içinde aczimendili?i a?yp KÖ?EMENDY olanlar dahi bulunur.

KÖ?EMENDY.. eskiden ekonomi olmady bürokrasy kullanylyp zengin olunurdu.. devir de?i?ti din kullanylypta zengin olmanyn yolu bulundu.

Ynan kimsenin parasynda pulunda gönlüm yok.. haset ediyorsam gözüm çyksyn… Ama ?u bir gerçek ki heva, hyrs, hased ve kibir yüre?imizin dört dü?mesi.. nak?i bendi ve aczi mendi terkleri ve talklary yapylabilir fakat bu dört dü?me çykarylamaz… Bunu ben söylemiyorum.. Kur’an-y mu’ciz-ül Beyan’yn son iki suresi, Felak-y kevn ve Nas-y ins, söylüyor, e?er kula?yny verip dinlersen.

Y?te bu kö?emendilerin, ?i?emendilerin haz ve real üzerine kurduklary dünyalary gibi, hayal ve ideal üzerine kurulan bir dünyalary vardyr.

Ynsanlaryn büyük ço?unlu?unun 30 yyl ilkbahary yani çocuklu?u, 30 yyl yazy yani gençli?i, 30 yyl sonbahari yani olgunlu?u ve nihayet 30 yyl ky?y yani ya?lyly?y olabilir mi ?

Ya bu adam Kafkaslar gibi çocuklu?undan beri kefir mi içiyor ki 100 yada 120 yyl ya?asyn ?

Hiç ölmeyecekmi? gibi dünya için ya?a.. ama yaryn ölece?ini unutursan yapaca?yn i? sadece kendine de?il yedi sülalene istikbal sa?layacak hortumlar bulmak ve holdingler kurmaktyr. Bu hort-hold ehl-i ahiretin de?il ehl-i dünyanyn i?i..

Kysaca ben sizi mendlerin ve bendlerin ikisine ça?yryrken sa?olsunlar di?er arkada?lar öbür ikisini buldular.. bende bunlary mukayeseli olarak burada dillendirdim… ancak bu yazydan muradym bu end’ler de?il “irade” denen muamma!

Müskirat olur ya da ba?ka bir ?ey olur.. her iradenin ba?ynda bir “fitne” ve “bela” vardyr. Zaten onlar olmazsa “irade” çaly?acak bir var olu? bulmazsa “özü” dahi kalmaz.. Müskirat ya da ba?ka bir sarho? etmeyen günaha mübtela olur ve kendini kötü zanneder yeise dü?er.. Ylim ya da ibadetle insany sarho? eden bir sevaba (benim ki yöntembilim) meftun olur ve kendini iyi zanneder ve emin olmaya dü?er. Hakk indinde ikisinin dahi birbirinden KÖTÜLÜK olarak farky yoktur. Çünkü her iki durumda dahi YRADE “beynelhavfverreca” dengesini koruyamamy?tyr. Aya?y kayar ve günah ya da sevabta ne kadar yükseldi ise o kadar dü?er.. yani SIFIR’a müncer olur.

Haydaaa… yeni ba?tan makarayy sarmasy lazym…

Y?te bunun için diyorum ki döneklikten korkmayynyz kötülükten dönmek bir fazilettir… zaten sözünden dönenin fazileti yoktur yasasy, zararyn neresinden dönersen o kadar kardyr kasasyndan farky yoktur, anlamynda kullanylyr.

Müskiratyn bir yarary varsa bin tane zarary vardyr. Bin tane yarary dahi olsa madem ki YRADE denilen özün GEÇYCY de olsa yitirilmesi, insany köze batyrmasy için yeter.

Hem irade sahibi olmak insanyn diledi?ini yapabilmesi ve istedi?ini gerçekle?tirebilmesi anlamyna gelmez. Çünkü bunun için gereken bilgiyi ve gücü bulamyyor olabilir istenç sahibi.

Hatta gereken bilgiye sahip ve istenilen güce malik olsa dahi murid muradyny elde edemeyebilir. Yktidar ve ihtiyariyle me?ietini ibare ve mantukunu ifade edecek kalem ve kelam sahipleri direttikçe kendilerine inat eden YRADE’leri olabilir. Yani Yrade kendine kar?y aciz kalabilir.

Y?te bu durumda kar?ymyzda bir fitne ve bela var demektir.

Y?te bu noktada iradenin kendini temize çykarma i?lemi ba?lar..

Erkekçe karde?im ben bunu yapamyyorum.. aciz ve güçsüz kaldym deme yerine yapty?ynyn haklyly?yny savunmaya ba?lar.
Gerekirse haramy helal ya da helaly haram yapar.

Her ?ey gibi iradenin de bir kemali ve bir de zevaly vardyr.. her güzellik gibi iradenin dahi bir kusur borcu vardyr. Yradenin kemalinin bir anlamy vardyr, iradenin zevalinin bir amacy vardyr ve iradenin kusurunun bir hikmeti vardyr.. irade kaderin emri oldu?u kadar kazanyn bir hükmüdür.

Kudret, takdir ve kader; irade tereddüd ve temerrüd;…

Yrade ite et ve ata ot vermektir.. fakat ite ot ve ata et vermeyi irade sananlar vardyr. Örne?in hafyzan gayry iradi çaly?yr ama onu irade ile zorlarsan bo?lu?a dü?ersin. Zekan irade ile çaly?yr ama fakat onu gayr-y iradi duruma dü?ürüp hayale sarylmazsan sorularyna yanyt bulamazsyn. Yani zeka irade ile çaly?yr hafyza ise tam tersi.. teslim-i irade iradesine bakar. Örne?in cimada iradeyi dü?ürüp hutbede iradeye sarylyrsan kendini iktidarsyz sanyr ve benini ihtiyarsyz görürsün. Harekete dikkati katmak ve sekinettten heyecany syyyrmak bir ba?ka irade ve gayr-y irade dengesidir.

Hasyly ba? e?mek kadar ba? kaldyrmakta irade ister ve böylece insan hayyrlaryn kabili ve ?erlerin faili olur.

Bu konularda ilmi bazy tespitler ve felsefi bazy hükümlar ortaya koymak isterdim fakat bunu gelece?e byrakyyorum… çünkü irade geçmi? ve gelecek arasynda bir hal-i hazyr ve kal-i hatyr olup söylecekleri de ancak bu güne ili?kin olabilir. Bu gelece?i geçmi?e geçirMEdi?imden ne söyleyece?imi bende bilmiyorum.

Y?-te irade iç-teki bir i?-tir… döne döne bu gün bunu söylerim.

Sa?lycakla kalyn.

Not: Buradaki mendi ve bendi'lerin sosyal ve dinsel cemeat ve tarikatlarla do?rudan ilgisi yoktur.
Sadece kuramsal ba?lamda ve kurgusal anlamda "gün" modeliyle irade yakla?ymlary popülize edilmi?tir.

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.