OSMAN ZİYA /MAKALE SİTESİ

MAKALELER

MAKALELER

OSMANZİYA

FORUM

ZİYARETCİ DEFTERİ

SAYFA YÜKLENİYOR.

LÜTFEN BEKLEYİNİZ.

ALTUN PORTAL

MAKALE ADI : her şey zıddını içerir

Fiiliyatta zytlar birbirini iter.. fakat fikriyatta, bunun tersine, kar?ytlar birbirini çeker. Örne?in beyazyn çoklu?unda karanlyk azalyr, aydynlyk azalsa karanlyk ço?alyr. Yani beyaz ve siyah ile aydynlyk ve karanlyk birbirini dy?lar. Fakat ?uurda siyah ancak beyazla, beyaz ise ancak siyahla tanynyr ve bilinir. Bu durum bir hikmet kuraly haline gelir ve denebilir: “Her ?ey zyddyyla bilinir ve hatta zyddynda gizlidir.” Hegel'den beri (diyalektik idealizm) tez ve antitez'in sentezle yeni bir tez haline geldi?i bir döne (tarih)YORUMU olarak dü?ünülmü? ve hatta bu USUL-U AKIL diyalektik materyalizmde bir YNANÇ (itikad-i kalbî) halini almy?tyr.

?imdi bu zytlyk (kar?ytlyk) terslik, aykyrylyk, tutarsyzlyk ve çeli?ki gibi kavramlaryn tefrikine ve tarifine dönük yöntembilimsel analizine girmeden sadece bir diyagramyny vererek her ?eyin zyddyny içerdi?ine ili?kin bir halk öyküsünü dillendirece?im...

AYKIRI ---------- UYUMSUZ

ÇELY?KY

DÜZENSYZ ---------- TUTARSIZ


Adamyn biri rüyasynda melekler tarafyndan bir yolculu?a çykarylyyor ve renkli ve cümbü?lü bir aleme getiriliyor ki orada Zeki Müren’den Tarkan’a Müzeyyen Senar’dan Sibel Can’a kadar tüm ?arkycy ve dansözler var. Her taraf y?yl y?yl parlyyor.. Adam demi? ki burasy neresidir ? Melekler Burasy CEHENNEM diye yanytlyyorlar. "Yaa.. demek dedikleri gibi de?ilmi?. Dünyada cehennemi hiç te böyle anlatmyyorlardy.. burada ne ate? var ne de irin" Demi?. Sonra ba?ka bir yere geliyorlar burada yemye?il çimenlik bir alanda kocaman bir a?aç var. A?acyn altynda üç be? tane ihtiyar oturmu?lar. Ellerinde tesbih çekiyorlar. Etraf sessiz ve sakin bir halde.. burasy neresdir diye sormu? adam. Meleklerde burasy CENNET demi?ler... "Yaa.. demek dedikleri gibi de?ilmi?. Dünyada cenneti hiç te böyle anlatmyyorlardy.. burada ne huri var ne de gylman" demi? adam. ve eklemi? "?u önceki gördü?üm cehennem buradaki cennetten daha çekici" Bu sefer Melekler sormu?lar; Artyk dünyada ömrün bitti seni bir yere koyaca?yz, ?imdi nereye yerle?tirelim ? Adam demi? ki "Tabii ki cehenneme…" Peki demi? melekler, bunu sen istedin.. byrakyvermi?ler bo?lu?a.. adam fa?? ate? kazanynyn dibine dü?mü? ve etrafyny alevler sarmy? ve meleklere sitem etmi? "Gösterdi?iniz cehennem böyle de?ildi.. hani nerde o cümbü?lü âlem"

Demi?ler ki melekler: “Orasy cehennemin REKLAM DAYRESY idi…

Dünyanyn cennet ve cehennemi ile ahiretin cennet ve cehennemi birbirinden farklydyr… Çünkü buradaki yasa YLLET ise oradaki yasa AKYBET’dir. Do?ruluk insana iyili?e, iyilik ise cennete götürür.. yalancylyk kötülü?e, kötülük ise cehenneme götürür. Bu YKY çizginin ba?langyç noktasy olan Do?ruluk ve Yalancylyk dünya ya?amynda ZORLUK cehennemi ile KOLAYLIK cenneti sunulur.. dileyen istedi?ini seçer ve seçiminin sonucuna katlanyr. Ancak bu zorluk ve ?u kolaylyk, nesnel a?yrly?y ve fiziksel bir güçlü?ü de?il psik bir katlanmayy ifade eder. Kimine donduran bir günde buz gibi suyla abdest almak kolay gelir, kimine mükellef bir sofrada müskir bir suyu içmek zor gelir. Elbette bu demek de?ildir ki müskiratyn cennetini ya?ayanlar; ahiret cennetinin ?araplaryny asla ve kat’a içmeyecek.. sütlerine dokunamayacak.. sularyna elleyemeyecek ve ballaryny tadamayacaklar. Fakat buradaki ot ?arabynyn ve et hamurunun ?ekerli sekerinin lezzetli tady ardynda gizlenen “adl”in AMACINI bilmedikçe, “haram”yn ANLAM’yny tanymadykça, adalet ve iktisata hürmet etmedikçe; marifet amaçlaryna ula?amamalary ve muhabbet ereklerine kavu?amamalary büyük bir OLASILIKTIR. Zaten aklymyzda olasylyk dürbününden ba?ka hangi gösterge var ki ?

Elbette müskirattan ba?ka YALANLI VE DOLANLI çok haramlar var fakat bunlar insany sarho? etmiyor ve sekerle maskara yapmyyor. örne?in istiklal veren FELSEFE.. istismar eden SYYASET.. suiistimal edilen TYCARET.. hatta bu manevi müskiratlar insanlary yüksek mevkilere ve ?öhretli makamlara çykaryyor...

Öyleyse acaba ben de böyle ESRYK’lerden miyim ? deyip ku?kuya dü?mek.. daha sonra ke?keye dü?mekten çok daha iyidir.

Allah akybetimizi ve ahiretimizi iyi ve güzel etsin. Amin.

NOT:
 
Acaba Ahiretin ?araby nedir ? sütü nedir ? suyu nedir ? baly nedir ? Elbette oraya gidince görece?i, tadaca?yz ve anlayaca?yz. Ancak burada bir fikir cimnasti?i yaparak bazy ?eyleri anlamaya çaly?abiliriz.. örne?in süt.. ve sütten yapylan süt ürünleri.. "süt" de?i?kenine e?er  "ilim"  de?eri verirsek bu madde-i ilim'den yapylan ürünlere bir dikkat edelim.. türlü türlü marifet.. çe?it çe?it fünun.. fikir fabrikasyndan çykartylan fehim ve fykyh.. zikir tarlasyndan hasat edilen kanaat ve ictihat.. Acaba cennetteki süt nehri YLYM  ile üretti?imiz hayyr ve hasenatlar olmasyn ?   


BU SİTE  OSMAN ZİYAOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANMAKTADIR.

Bu Site En İyi Internet Explorer 5.0 ve üzeri Sürümlerde 1024 X 768 Piksel ayarlarında görüntülenir.

COPYRIGHT © 2010 BY ALTUNTOP.NET/ Abdülhakim ALTUNTOP  HER HAKKI SAKLIDIR.